HoP_HoVer

HoP_HoVer: Naar een voorsprong van houtbouw door ontwikkeling van hoogperformante houtconstructies via implementatie van nieuwe structurele verbindingstypes.

Foto Website

Situering

De Vlaamse bouwsector staat voor immense uitdagingen: er is een grote nood aan betaalbare, kwaliteitsvolle, energiezuinige, levensloopbestendige en duurzame woningen en appartementen. Dit in het licht van de Europese Green Deal, waarbij klimaatneutraliteit wordt beoogd tegen 2050, en de Vlaamse Visie 2050, waarbij men onder meer streeft naar een circulaire (bouw)economie voor Vlaanderen en een energieneutraal gebouwenpatrimonium, geeft de houtbouwsector in Vlaanderen nagenoeg alle troeven in handen om een echte boost te ontketenen wat betreft bouwen met hout. Deze troeven kunnen echter enkel uitgespeeld worden wanneer de houtbouwsector voldoende kennis in huis heeft om stabiele, materiaalefficiënte en circulaire houtconstructies te ontwerpen en te bouwen. Op dit moment is deze kennis echter nog te versnipperd en te beperkt doorgedrongen in de sector. Houtbouwers en ontwerp- en studiebureaus grijpen vandaag de dag daarom nog steeds terug naar inefficiënte oplossingen, wat leidt tot een overmatig gebruik van hout of zelfs staal, of – integendeel – bouwen houtconstructies waarvan de stabiliteit niet of nauwelijks gecontroleerd is. Wat dit aspect stabiliteit betreft, dreigt de Vlaamse houtbouwsector ook de boot te missen op vlak van nieuwe kennis inzake het bouwmechanisch gedrag van houtconstructies en hun verbindingen, welke opgenomen is in de volledig herziene rekennorm Eurocode 5, die van kracht zal gaan in 2025-2026. De nieuwe kennisbasis aanwezig in deze norm, samengebundeld met het door WOOD.BE en UHasselt uitgevoerde recente onderzoek wat betreft verbindingen in houtconstructies, biedt daarom kansen voor de Vlaamse houtbouwsector voor de implementatie van nieuwe types verbindingen in houtconstructies (zoals momentstijve en demontabele verbindingen), zodat er meer, efficiënter, veiliger en circulairder gebouwd kan worden met hout.

Doel

Algemeen doel

Het doel van het HoP_HoVer-project is om de brede houtbouwsector, en in het bijzonder ontwerp- en studiebureaus, nieuwe inzichten aan te leveren met betrekking tot het mechanisch gedrag van houtconstructies en in het bijzonder hun structurele verbindingen. Op die manier kan er meer, efficiënter, veiliger en circulairder ontworpen en gebouwd worden met hout. De kennistransfer gebeurt via ondersteunende ontwerptools zoals software, online tutorials en type-oplossingen. De kennis wordt gevalideerd en gedemonstreerd aan de hand van onder meer experimentele proefopstellingen, waaronder een demonstratorconstructie waarin de onderzochte verbindingsoplossingen verwerkt werden.

Concrete doelen

De concrete doelen van dit project zijn de ontwikkeling en verspreiding van:

  1. Gebruiksvriendelijke softwarematige ontwerptools voor de analyse van verbindingen in houtconstructies en hun impact op het globale structurele gedrag, waarbij gekeken wordt naar een koppeling met bestaande rekensoftware;
  2. Digitale (online) ontwerpgidsen met rekenvoorbeelden voor het gebruik van de nieuwe rekennorm Eurocode 5 en ...
  3. ...minstens drie uitgevoerde prototypes (verbindingsoplossingen op ware grootte), geïntegreerd in een eenlaagse demonstratorconstructie, om de mogelijkheden en de integratie van nieuwe verbindingstypes aanschouwelijk te maken.

Duurtijd

01 oktober 2023 - 30 september 2025

___________________
In samenwerking met:


Met de steun van: