Algemene voorwaarden

Art. I – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden van WOOD.BE, inrichting erkend bij toepassing van de Besluitwet van 30 januari 1947, met maatschappelijke zetel te Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussel, België en met ondernemingsnummer BE0406.676.656, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die WOOD.BE afsluit met haar klanten (hierna genoemd “de Klant”). Iedere offerte, bestelbon, advies, studie, test, certificaat en dergelijke meer is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Alle prestaties van WOOD.BE geschieden onder deze algemene voorwaarden die behoudens schriftelijke afwijking, uitdrukkelijk en vooraf te aanvaarden door WOOD.BE, voorrang hebben op elke andere contractuele bepaling, hierin begrepen de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant. De Klant verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Voor opdrachten in het kader van certificatie zijn eveneens het algemeen certificatiereglement en de bijzondere certificatiereglementen van toepassing. Deze reglementen zijn terug te vinden op de website van WOOD.BE (https://www.wood.be/diensten/certificatie).

Voor opdrachten in het kader van laboactiviteiten gelden eveneens specifieke voorwaarden, die opgenomen zijn in het algemeen laboreglement. Dit reglement is terug te vinden op de website van WOOD.BE (www.wood.be).

Art. II – OFFERTES EN PRIJZEN

De overeenkomst tussen WOOD.BE en de Klant wordt slechts van kracht na schriftelijke bevestiging door WOOD.BE van de opdracht door de Klant of vanaf het ogenblik dat de overeenkomst door de Klant en WOOD.BE is ondertekend.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de prijzen slechts indicatief meegedeeld. WOOD.BE behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen, in functie van de evolutie van zijn kostprijs.

Art. III – BETALING VAN DE FACTUREN

De betaling van de facturen moet geschieden uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum in de deviezen vermeld op de factuur.
Een factuur die niet integraal werd betaald binnen deze termijn, zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 euro. Het aldus opgetrokken bedrag zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, als basis dienen voor de aanrekening van intresten aan de gerechtelijke intrestvoet.

Art. IV – KLACHTEN

Klachten die betrekking hebben op facturen zijn slechts ontvankelijk indien zij WOOD.BE per aangetekend schrijven bereiken binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betalen.
De Klant verbindt zich ertoe om bij de levering van testresultaten, onderzoeksresultaten of andere diensten onmiddellijk te onderzoeken of de geleverde resultaten of diensten overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen schriftelijk aan WOOD.BE te worden gemeld binnen een termijn van 10 werkdagen. Na deze termijn wordt de Klant geacht de resultaten of diensten aanvaard te hebben en conform te hebben bevonden. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.

Art. V – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR WOOD.BE

In geval van niet-betaling door de Klant of indien deze laatste zijn verplichtingen niet nakomt, zal WOOD.BE kunnen overgaan tot de ontbinding van de overeenkomst, mits een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, 10 werkdagen na een ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van WOOD.BE om de terugbetaling te eisen van gedane kosten en geleden schade. Bovendien worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar.

Art. VI – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

De ontbinding van een overeenkomst door de Klant dient steeds schriftelijk te gebeuren. Een dergelijke ontbinding zal slechts geldig zijn mits deze ook schriftelijk door WOOD.BE werd aanvaard. Bovendien worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar.

Art. VII – INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID

Art. VII a – KNOWHOW EN ACHTERGRONDKENNIS

WOOD.BE beschikt over een ruime knowhow en achtergrondkennis betreffende alle wetenschappelijke en technische aspecten van de hout- en meubelindustrie. Geen enkele overeenkomst met WOOD.BE of engagement tot vertrouwelijkheid kan ertoe leiden dat WOOD.BE enig recht op zijn knowhow of achtergrondkennis zou overdragen aan de Klant of aan derden, of dat WOOD.BE zou worden beperkt in het gebruik van zijn knowhow en achtergrondkennis.

Art. VII b – SPECIFIEKE RESULTATEN VOOR DE KLANT

In geval een offerte of overeenkomst voorziet in overdracht van rechten aan de Klant, betreft deze overdracht van rechten uitsluitend de specifieke resultaten voor de Klant. Onder specifieke resultaten voor de Klant worden geen algemene literatuurstudies, onderzoeksresultaten of rapporten bedoeld, doch uitsluitend de resultaten van specifiek door de Klant bestelde testen, adviezen of andere diensten die enkel van toepassing zijn op de door de Klant voorgelegde onderwerpen.
WOOD.BE zal de specifieke resultaten voor de Klant (zoals testresultaten, schriftelijke adviezen en andere documenten) bewaren en ter beschikking houden van de Klant gedurende een periode van 10 jaar na de oorspronkelijke datum van terbeschikkingstelling aan de Klant.

Art. VII c - VERTROUWELIJKHEID

WOOD.BE zal alle vertrouwelijke informatie van de Klant als vertrouwelijk behandelen. Als vertrouwelijke informatie wordt alle informatie beschouwd die door de Klant aan WOOD.BE wordt overhandigd en uit haar aard vertrouwelijk is. Tevens worden de voor de Klant opgestelde adviezen en rapporten niet gedeeld met derde partijen.

Als vertrouwelijke informatie wordt niet beschouwd, de informatie die:

 • WOOD.BE reeds bekend was op het ogenblik van openbaarmaking door de Klant;
 • publiekelijk bekend is of wordt zonder dat dit te wijten is aan WOOD.BE;
 • kan worden samengesteld uit publieke bronnen (bv. middels literatuuronderzoek);
 • door de Klant aan een derde partij werd geopenbaard zonder verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • onafhankelijk door WOOD.BE werd ontwikkeld (bv. door het uitvoeren van onderzoek of testen); of
 • door WOOD.BE moet worden gedeeld met officiële instanties.

Art. VII d – PUBLICATIES

Het is WOOD.BE toegestaan discrete publiciteit te voeren, beperkt tot het vermelden van de opdracht van de Klant als referentie.
Zonder voorafgaandelijke toestemming van WOOD.BE is het de Klant niet toegestaan om de naam en/of het logo van WOOD.BE te gebruiken voor externe communicatie, ongeacht of dit voor commerciële of andere doeleinden gebeurt.

Art. VIII – AANSPRAKELIJKHEID

 • WOOD.BE is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst en is veroorzaakt door opzet.
 • Indien WOOD.BE aansprakelijk is voor directe schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • WOOD.BE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) veroorzaakt aan een Klant of aan een derde.
 • WOOD.BE is niet aansprakelijk indien schade zowel door een gebrek in het product of de dienst als door toedoen van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, wordt veroorzaakt.
 • WOOD.BE kan niet worden gehouden tot vrijwaring voor eventuele verborgen gebreken.

Art. IX – UITVOERINGSMODALITEITEN EN OVERMACHT

WOOD.BE zal elke opdracht met de meeste zorg en volgens de van toepassing zijnde regels uitvoeren, met respect voor vertrouwelijkheid en rekening houdend met de stand van de wetenschap en kennis. Dit houdt evenwel geen resultaatverbintenis in. WOOD.BE zal alle inspanningen doen om de afgesproken termijn van uitvoering te respecteren. Een eventuele vertraging vanwege WOOD.BE kan geen aanleiding geven tot het betalen van een vergoeding en kan evenmin leiden tot de ontbinding van de overeenkomst.
In geval van overmacht worden de verplichtingen van WOOD.BE van rechtswege opgeschort totdat WOOD.BE er opnieuw aan kan voldoen, en wordt WOOD.BE vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid of schadevergoeding die hieruit kan voortvloeien. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door WOOD.BE geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van WOOD.BE. Zonder volledigheid na te streven worden als gevallen van overmacht beschouwd: defecte apparatuur, machinebreuk, staking, werkloosheid, gebrek aan grondstoffen of materialen, enzovoort.

Art. X – GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt desgevallend vervangen door een bepaling die het dichtst aanleunt bij wat WOOD.BE bij het opstellen van deze algemene voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Art. XI – TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSBEVOEGDHEID

Elke betwisting met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst die WOOD.BE bindt aan een Klant, zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WOOD.BE zijn hiervoor bevoegd.

___________
08/05/2023