Normalisatie

Normen: belangrijk en richtinggevend voor uw bedrijfsactiviteit

Een norm is een document dat het resultaat is van een consensus tussen verschillende partijen. Voor een product, een procedé of een dienst kunnen die partijen zijn: de producenten, de verbruikers, regelgevende organen, technische experten, …
Een norm kan tot doel hebben regelgevend te zijn, kan als handleiding opgevat zijn of gewoon een aantal definities naar voor brengen.
Normen spelen een essentiële rol om commerciële uitwisselingen te vergemakkelijken, want zij laten toe om te werken in overeenstemming met specificaties die door verschillende partijen aanvaard werden.

Voor Belgische bedrijven zijn er drie belangrijke niveaus binnen het normalisatiegebeuren, namelijk het nationale (NBN), het Europese (EN) en het internationale (ISO) niveau.
Het nationale niveau wordt is ondergeschikt aan het Europese. Voor producten, beschreven in Europese normen, moeten de nationale normen verplicht teruggetrokken worden en vervangen door de Europese. Deze Europese normen worden in België gepubliceerd onder de noemer “NBN-EN-xxxxx”.

Deze regeling geldt niet voor internationale ISO normen, tenzij er tussen CEN en ISO een akkoord gesloten werd om één eenvormige versie te publiceren. Dergelijke normen worden dan als “NBN-EN-ISO-xxxxx” gepubliceerd.

Europese normen

Een Europese norm (EN) wordt bekrachtigd door CEN (Comité Européen de Normalisation) en wordt gepubliceerd in de drie officiële talen van CEN (Engels, Frans en Duits). Deze drie taalversies zijn juridisch equivalent.

De voornaamste stappen die tot de publicatie van een EN norm leiden zijn de volgende:

  • het opstellen van een project door experten van een werkgroep die afhangt van een competent technisch comité;
  • het onderwerpen van dit project aan een publieksenquête in de 30 landen die lid zijn van CEN. Ieder land kan hierop zijn commentaar formuleren;
  • adoptie bij middel van een gewogen stemming van het geamendeerde project;
  • publicatie van de norm als nationale norm in de diverse lidstaten en intrekking van in tegenspraak zijnde nationale normen.

De norm is vervolgens onderworpen aan een voorstel tot herziening om de vijf jaar.

Geharmoniseerde Europese normen

Een Europese geharmoniseerde norm wordt gecreëerd in antwoord op een mandaat dat door de Europese Commissie aan CEN werd gegeven. De bedoeling van een dergelijk mandaat is om een document te produceren dat een Europese directieve of richtlijn onderbouwt.

In het kader van de Construction Products Regulation (CPR) vormen geharmoniseerde normen voor de betrokken productgroepen de link tussen de 7 essentiële eisen van het bouwwerk (stabiliteit, brandveiligheid, gezondheid, veiligheid bij het gebruik, geluidsisolatie, energiezuinigheid en duurzaam gebruik van middelen) en de producteigenschappen.

Contact: raymond@wood.be