Disclaimer

WOOD.BE, met maatschappelijke zetel Hof-ter-Vleestdreef 3 te 1070 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer BE 0406.676.656, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.wood.be.

WOOD.BE leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

1.1 DE GEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT

In het aanmeldingsformulier op de onze website: uw e-mailadres, naam, voornaam & telefoonnummer.

1.2 DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door WOOD.BE en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte internet pagina.

1.3 DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIËLE PARTNERS WORDEN MEEGEDEELD

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van WOOD.BE aan WOOD.BE dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

2.1 ALGEMENE DOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld om u de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren; marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website; informatie te verstrekken, een e-mail te verzenden met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren; de technische administratie van de website te beheren; na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

2.2 DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij WOOD.BE hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@wood.be.

2.3 ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

3. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door WOOD.BE

4. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@wood.be of per brief aan het adres bovenaan deze pagina, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan WOOD.BE mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan WOOD.BE.

5. RECHT VAN VERZET

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@wood.be. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

WOOD.BE heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan WOOD.BE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. WOOD.BE houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die WOOD.BE niet controleert en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door WOOD.BE. WOOD.BE is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. WOOD.BE raadt u dus aan om aandachtig elk Privacybeleid van elke site die u bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen van dit Privacybeleid.

7. COOKIES

7.1 INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve ons Privacybeleid te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op de website www.wood.be.

Voor verdere informatie over dit Cookiebeleid kan u ons contacteren via info@wood.be.

7.2 WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

7.3 SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bv. cookies geplaatst door WOOD.BE). Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd, zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn. Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

7.4 UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden, hetgeen u kunt via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u de volgende website bezoeken: www.aboutcookies.org.

7.5 UW BROWSERINSTELLINGEN VERANDEREN Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Dit Privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid.

9. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacybeleid en stemt u ermee in dat WOOD.BE uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Documenten op de website van WOOD.BE dienen enkel voor louter informatieve doeleinden. De informatie heeft een generiek karakter en is niet als dusdanig bruikbaar in bedrijfseigen documenten. Deze documenten werden opgesteld om u te helpen bij het vervullen van bepaalde reglementaire verplichtingen. U mag deze als hulpmiddel gebruiken bij de ontwikkeling van uw bedrijfseigen documenten. Het gebruik van deze documenten houdt echter geen garantie in dat uw producten en/of procedures aan de betrokken reglementaire verplichtingen voldoen.

WOOD.BE streeft ernaar dat de informatie in deze documenten op de datum van publicatie zo accuraat en zo actueel mogelijk is. Het is echter steeds mogelijk dat deze informatie op een latere datum niet meer accuraat of actueel is, bijvoorbeeld door een wijziging in de betrokken reglementering. Om u hiervan te vergewissen neemt u best contact op met de experten van WOOD.BE.

WOOD.BE is geenszins aansprakelijk ingeval van schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie in deze documenten.