CE-markering via ETA (European Technical Assessment)

Opstellen van Europese beoordelingsdocumenten en technische beoordelingen

Met het oog op Europese harmonisatie en het wegwerken van handelsbarrières werd de bouwproductenverordening (BPV) 305/2011 ingevoerd. De bouwproductenverordening beschrijft hoe de prestaties van bouwproducten op een eenduidige manier kunnen beoordeeld en gecommuniceerd worden (via een prestatieverklaring en CE-markering). Voor de meeste bouwproducten werden deze regels inmiddels vastgelegd in Europese geharmoniseerde normen.

Voor een aantal producten zijn er echter (nog) geen geharmoniseerde normen beschikbaar. Voor deze producten wordt er een Europese technische beoordeling (European Technical Assessment of afgekort ETA) opgesteld door een technische beoordelingsinstantie (TBI) en dit op basis van een Europees beoordelingsdocument (European Assessment Document of afgekort EAD).

Een overzicht van alle EAD’s (en hun voorgangers, de European Technical Approval Guidelines of afgekort ETAG) kunt u terugvinden op de website van EOTA (European Organisation for Technical Assessment). Deze documenten beschrijven de prestaties van het product, leggen de testmethodes vast, alsook het systeem dat zorgt voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid (Assessment and Verification of Constancy of Performance of afgekort AVCP). Hoe meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s er aan een product verbonden zijn, hoe strenger dit AVCP niveau is en hoe meer toezicht er is door een onafhankelijke en genotificeerde instelling (notified body). In geval van AVCP niveau 1 en 2 treedt WOOD.BE op als genotificeerde certificatie-instelling (notified body 1161).

In onderstaande tabel kunt u de meest courante producten uit onze sectoren terugvinden met hun respectieve AVCP niveaus. Via de bijzondere certificatiereglementen en FAQ’s bekomt u meer details. Voor bepaalde producten kunnen in functie van een aantal parameters verschillende AVCP niveaus van toepassing zijn. Met vragen of voor verdere info kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. Het certificatieproces wordt opgestart door het doorsturen van een ingevuld aanvraagformulier.

Geharmoniseerde norm Onderwerp AVCP niveau Bijzonder certificatiereglement FAQ Contactpersoon
Houtskeletbouw ETAG 007 1 Bijzonder certificatiereglement ETAG 007 kim@wood.be
Lichte samengestelde balken ETAG 011 1 Bijzonder certificatiereglement ETAG 011 ward@wood.be
Geprefabriceerde verlijmde houtachtige dragende rib- en sandwichpanelen ETAG 019 1 Bijzonder certificatiereglement ETAG 019 kim@wood.be

Voor producten waarvoor reeds geharmoniseerde normen bestaan kunt u info vinden in de rubriek CE markering via geharmoniseerde norm.

Meer informatie kunt u ook steeds bekomen via boven- en onderstaande websites en mailadressen.

Informatie over de geldige wetgevingen: bouwproductencontactpunt

Informatie over normalisatie: normenantenne