Mission statement

WOOD.BE ondersteunt de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst

1. Van visie naar missie

De missie van WOOD.BE hangt zeer nauw samen met de visie op de toekomst van de hout- en meubelindustrie in België (cfr. de Roadmap naar de Textiel-, Hout- en Meubelfabriek van de Toekomst, Fedustria & Idea Consult, 2014).

In deze visie met tijdshorizon 2020 is de hout- en meubelindustrie een industrie die:

 • zichzelf continu heruitvindt;
 • een belangrijke verschaffer is van industriële tewerkstelling;
 • dankzij slimme specialisatie internationaal toonaangevend en succesvol is in tal van productsegmenten;
 • zich onderscheidt door integrale innovatie van product, proces, dienst en business model;
 • zich profileert als een innovatieve industrie, zowel technologisch als niet-technologisch, zowel op sector- als op ondernemingsniveau;
 • zich bewust is van het belang van duurzaamheid en dit integreert doorheen de waardeketen.

Onder de hout- en meubelindustrie begrijpen we volgende deelsectoren en productgroepen:

 • de meubelindustrie;
 • houten plaatmaterialen;
 • houten bouwelementen;
 • houten verpakkingen;
 • overige houtverwerking.

Het is de missie van WOOD.BE om de bedrijven maximaal te ondersteunen bij het realiseren van deze visie op een innovatieve en duurzame hout- en meubelindustrie.

Daartoe is WOOD.BE dé kennispartner bij uitstek voor de ondernemingen van de Belgische hout- en meubelindustrie. Als collectief centrum wil WOOD.BE de concurrentiekracht, de performantie, de kennisintensiteit, de duurzaamheid en de innovatiekracht van de Belgische hout- en meubelbedrijven verhogen door het verstrekken van een doelgerichte individuele en collectieve dienstverlening.

Om dé kennispartner bij uitstek te zijn en te blijven staat WOOD.BE zelf ook steeds open voor innovatie en investeert het in kennisverhoging van zijn medewerkers.

2. Activiteiten en diensten

Om deze missie te vervullen dient WOOD.BE adequate activiteiten en diensten aan te bieden of, waar nodig, te ontwikkelen. Deze activiteiten en diensten passen uiteraard binnen het maatschappelijk doel waarvoor WOOD.BE werd opgericht, zoals vastgelegd in de statuten.

Anno 2016 zijn de belangrijkste activiteiten en diensten:

 • onderzoek en ontwikkeling: deze O&O activiteiten kunnen zowel individueel (contractonderzoek voor één bedrijf) als collectief (voor een ruime doelgroep op sector- of deelsectorniveau) zijn. Deze O&O activiteiten zijn steeds vraaggedreven en spelen in op reële noden van de bedrijven;
 • innovatie: het centrum speelt een stimulerende en inspirerende rol om bedrijven aan te zetten tot innovatie en adviseert, ondersteunt en begeleidt hen bij de realisatie van hun innovaties. Het kan hierbij gaan om innovatie van producten, processen, diensten en business modellen of de integrale en simultane aanpak ervan;
 • technologisch advies: het centrum beschikt over een brede waaier aan technische competenties waarop de bedrijven een beroep kunnen doen voor het oplossen van technologische vraagstukken. In het bijzonder inzake houttechnologie is WOOD.BE dé kennisinstelling bij uitstek in België;
 • testen en proeven: WOOD.BE stelt een mechanisch en een chemisch labo ter beschikking van de hout- en meubelindustrie voor het uitvoeren van testen en proeven. Deze test- en analysecapaciteit kan worden ingezet zowel voor het testen van producten (bv. testen of producten voldoen aan de geldende Europese normen) als voor activiteiten van onderzoek en ontwikkeling;
 • certificatie: WOOD.BE stelt zijn expertise ter beschikking van bedrijven die een certificaat wensen te behalen voor hun producten of bedrijfsprocessen. Dit geldt zowel voor verplichte certificatie (bv. CE-markering van bouwproducten) als voor vrijwillige certificatie (bv. FSC®, PEFC, …). Deze activiteit wordt uitgevoerd in alle objectiviteit, onafhankelijkheid en confidentialiteit;
 • normalisatie: op Europees niveau volgt WOOD.BE de belangrijkste normalisatiewerkzaamheden op in dienst van de Belgische hout- en meubelindustrie. Op Belgisch niveau is WOOD.BE erkend als sectoraal operator voor de belangrijkste normen die betrekking hebben op producten van de hout- en meubelindustrie. Naast zijn rol als spreekbuis voor de belangen van de Belgische industrie bij de normalisatieorganisaties (CEN,…) treedt WOOD.BE in deze materie ook op als technologisch adviseur om de Belgische bedrijven te informeren en te adviseren over de normen.
 • communicatie en publicatie: over de voorgaande diensten en activiteiten communiceert WOOD.BE in alle openheid en transparantie (behalve wanneer het vertrouwelijke bedrijfsgegevens betreft). Via een actief communicatiebeleid informeert WOOD.BE de bedrijven van de doelgroep en de andere stakeholders. Hiertoe verricht WOOD.BE zowel wetenschappelijke als toegankelijke publicaties, via de eigen communicatiekanalen en die van partnerorganisaties.

Naast deze activiteiten, die behoren tot de kerntaken van WOOD.BE en die het centrum in alle autonomie kan uitoefenen in het kader van zijn statutaire opdracht, kan WOOD.BE in opdracht van de sector ook andere taken uitvoeren. Dergelijke taken zijn:

 • veiligheidsadvies: de Dienst VeiligheidsAdvies (DVA) van WOOD.BE biedt de bedrijven een doelgerichte technische adviesverlening op vlak van veiligheid aan;
 • WOOD.BE biedt technische ondersteuning aan opleidings- en vormingsactiviteiten van  Woodwize (vroeger Opleidingscentrum Hout - OCH).

Alle activiteiten van WOOD.BE worden permanent geëvalueerd en aangepast aan de noden van de bedrijven en de sector.

3. Doelgroep

De sector van de hout- en meubelindustrie

WOOD.BE staat in de eerste plaats ten dienste van de bedrijven van de Belgische hout- en meubelindustrie (de zogenaamde tweede houtverwerking). Dit is de primaire doelgroep van WOOD.BE, zoals bepaald in de statuten.

Binnen deze doelgroep streeft WOOD.BE naar een evenwichtige verdeling van zijn diensten en activiteiten over:

 • KMO’s en grote ondernemingen;
 • de deelsectoren en productgroepen van de hout- en meubelindustrie;
 • de geografische regio’s in België

Waardeketenbenadering

De bedrijven van de hout- en meubelindustrie opereren binnen een waardeketen, waar toegevoegde waarde wordt gecreëerd in samenwerking met o.m. leveranciers en klanten.

WOOD.BE zal bij haar werking dan ook rekening houden met het belang van een waardeketenbenadering. Om dit waar te maken, staat WOOD.BE dan ook open voor samenwerking met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen uit andere schakels van de waardeketen, zoals:

 • de andere geledingen van de bedrijfskolom hout: bosbouw, zagerijen, houthandel,…
 • andere toeleveranciers van bv. meubelstoffen, matrastijk, leder, vulschuimen en andere kunststoffen, afwerkingsproducten, lijmen, beslag en andere onderdelen, nieuwe materialen,…
 • klantsectoren, zoals de bouw, de meubeldistributie,…
 • andere productsegmenten uit de familie van de interieurproducten;
 • dienstverleners en voorschrijvers, zoals ontwerpers, productontwikkelaars, architecten, interieurarchitecten,…

Bij deze waardeketenbenadering wordt ook rekening gehouden met de noden van de eindgebruiker.

4. Governance

Financiering

WOOD.BE wordt gefinancierd door een combinatie van volgende inkomstenbronnen:

 • Structurele inkomsten uit lidgelden;
 • Projectmatige inkomsten (subsidies);
 • Private inkomsten uit dienstverlening en andere activiteiten.
 • WOOD.BE streeft naar een evenwichtige verdeling tussen deze inkomstenbronnen.

Bestuur

WOOD.BE wordt aangestuurd door een algemene vergadering (genaamd “Algemene Raad”) en een raad van bestuur (genaamd “Vast Comité”).

Conform de verwachtingen die gesteld worden aan een hedendaagse kennisinstelling is de raad van bestuur voor minstens de helft + 1 zetel (= de voorzitter) samengesteld uit vertegenwoordigers van de doelgroepbedrijven.

De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid zijn als belangrijke stakeholders nauw betrokken bij de werking van WOOD.BE en vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd en in alle onafhankelijkheid uit.

Betrokkenheid en competentie

WOOD.BE is een kennisinstelling. Het menselijk kapitaal is bijgevolg de grootste troef van het centrum. WOOD.BE dient daarom te beschikken over gemotiveerde medewerkers die zich betrokken voelen bij de werking van het centrum. Via onderzoek, opleiding en vorming kunnen zij hun competentie verhogen.