Mission statement

WOOD.BE ondersteunt de ondernemingen van de hout- en meubelindustrie bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst

1. Van visie naar missie

De missie van WOOD.BE hangt zeer nauw samen met de visie op de toekomst van de Belgische hout- en meubelindustrie. Deze toekomstvisie staat beschreven in onder meer volgende publicaties:

 • Roadmap naar de Textiel-, Hout- en Meubelfabriek van de Toekomst, Fedustria & Idea Consult;
 • Adviespocket Circulair Bouwen, Houtunie/Bouwunie;
 • Vision 2040 of the European Forest-based Sector, Forest-based Sector Technology Platform.

In deze toekomstvisie is de hout- en meubelindustrie een sector die:

 • een belangrijke verschaffer is van industriële tewerkstelling;
 • door integrale en duurzame innovatie van product, proces, dienst en business model de creatie en het behoud van toegevoegde waarde maximaliseert;
 • innoveert door samenwerking doorheen de gehele waardeketen, met de noden van de eindgebruiker voor ogen;
 • de troeven van hout als natuurlijk, duurzaam en hernieuwbaar materiaal - dat CO2 opslaat tijdens het groeien - optimaal valoriseert en op die manier een bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
 • volop inzet op de transitie naar een circulaire economie en de circulaire principes toepast in alle fasen van de productlevenscyclus, van de ontwikkelingsfase tot en met het sluiten van de materiaalkringlopen op het einde van de cyclus.

Onder de hout- en meubelindustrie begrijpen we volgende deelsectoren en productgroepen:

 • de meubelindustrie;
 • houten plaatmaterialen;
 • houten bouwelementen;
 • houten verpakkingen;
 • overige houtverwerking.

Het is de missie van WOOD.BE om de bedrijven van de hout- en meubelindustrie maximaal te ondersteunen bij het realiseren van een innovatieve en duurzame toekomst. Daartoe is WOOD.BE de kennispartner bij uitstek voor de ondernemingen van de Belgische hout- en meubelindustrie. Als collectief centrum wil WOOD.BE de Belgische hout- en meubelbedrijven ondersteunen in hun inspanningen op vlak van technologische vooruitgang, kenniscreatie, innovatie, veiligheid, duurzaamheid, circulaire economie en klimaatneutraliteit.

Om de kennispartner bij uitstek te zijn en te blijven staat WOOD.BE zelf ook steeds open voor innovatie en investeert het in kennisverhoging van zijn/haar medewerkers.

2. Activiteiten en diensten

Om deze missie te vervullen biedt WOOD.BE adequate activiteiten en diensten aan of ontwikkelt deze waar nodig. Deze activiteiten en diensten passen uiteraard binnen het maatschappelijk doel waarvoor WOOD.BE werd opgericht, zoals vastgelegd in de statuten.

Anno 2023 zijn de belangrijkste activiteiten en diensten:

 • Onderzoek en innovatie: WOOD.BE ontwikkelt nieuwe kennis, verspreidt deze kennis binnen de hout- en meubelindustrie en zet de bedrijven aan tot innovatie. Anno 2023 staan duurzaamheid en circulariteit hierbij centraal.
  • Onderzoek: deze onderzoeksactiviteiten kunnen zowel collectief (voor een ruime doelgroep op sector- of deelsectorniveau), coöperatief (voor een kleiner consortium van bedrijven) als individueel (onderzoek voor één bedrijf) zijn. WOOD.BE legt de focus op toegepast onderzoek en speelt in op reële noden van de bedrijven.
  • Innovatie: het centrum speelt een stimulerende rol om bedrijven aan te zetten tot innovatie en ondersteunt hen bij de realisatie van hun innovaties. Het kan hierbij gaan om innovatie van producten, processen, diensten en business modellen of de integrale en simultane aanpak ervan.
 • Technologisch advies: het centrum beschikt over een brede waaier aan technische competenties waarop de bedrijven een beroep kunnen doen voor het oplossen van technologische vraagstukken. In het bijzonder inzake houttechnologie is WOOD.BE de kennisinstelling bij uitstek in België.
 • Testen en analyses: WOOD.BE stelt een mechanisch labo, een chemisch labo en een afwerkingslabo ter beschikking van de hout- en meubelindustrie voor het uitvoeren van testen en analyses. Deze test- en analysecapaciteit kan zowel worden ingezet voor het testen van producten van bedrijven als voor activiteiten van onderzoek en ontwikkeling. WOOD.BE investeert voortdurend in de uitbreiding en vernieuwing van zijn laboratorium.
 • Certificatie: WOOD.BE stelt zijn expertise ter beschikking van bedrijven die een certificaat wensen te behalen voor hun producten of bedrijfsprocessen. Dit geldt zowel voor verplichte certificatie (bv. CE-markering van bouwproducten, ISPM-15 certificatie van verpakkingshout) als voor vrijwillige certificatie (bv. FSC, PEFC, …). Op vraag van de industrie kan WOOD.BE ook eigen vrijwillige WOOD.BE certificaten ontwikkelen en aanbieden.
 • Normalisatie: WOOD.BE is erkend als sectoraal operator voor de belangrijkste normen die betrekking hebben op producten van de hout- en meubelindustrie. In dienst van de sector volgt WOOD.BE de belangrijkste normalisatiewerkzaamheden op 3 verschillende niveaus: nationaal (NBN), Europees (CEN) en internationaal (ISO). De bedrijven van de hout- en meubelindustrie kunnen bij WOOD.BE terecht met al hun vragen over normen en technische reglementeringen;
 • Veiligheid: de dienst Health & Safety van WOOD.BE biedt een ruim dienstenaanbod, onder meer op het vlak van preventiebeleid, arbeidshygiëne en gezondheid op het werk.

Kennisverspreiding: de kennis en informatie die WOOD.BE ontwikkelt en verzamelt wordt breed verspreid binnen de sector (behalve wanneer het vertrouwelijke bedrijfsgegevens betreft). Via een actief communicatiebeleid informeert WOOD.BE de bedrijven van de doelgroep en de andere stakeholders. Deze kennisverspreiding gebeurt via de organisatie van events, het opzetten van lerende netwerken en de publicatie van artikels via de eigen communicatiekanalen en die van partnerorganisaties.

Alle activiteiten van WOOD.BE worden permanent geëvalueerd en aangepast aan de noden van de bedrijven en de sector.

3. Doelgroep

De sector van de hout- en meubelindustrie

WOOD.BE staat in de eerste plaats ten dienste van de bedrijven van de Belgische hout- en meubelindustrie. Dit is de primaire doelgroep van WOOD.BE, zoals bepaald in de statuten.

Binnen deze doelgroep streeft WOOD.BE naar een evenwichtige verdeling van zijn diensten en activiteiten over:

 • kmo’s en grote ondernemingen;
 • de deelsectoren en productgroepen van de hout- en meubelindustrie;
 • de geografische regio’s in België;

Waardeketenbenadering

De bedrijven van de hout- en meubelindustrie opereren binnen een waardeketen, waar toegevoegde waarde wordt gecreëerd in samenwerking met o.m. leveranciers en klanten.

WOOD.BE zal bij haar werking dan ook rekening houden met het belang van een waardeketenbenadering. Om dit waar te maken, staat WOOD.BE dan ook open voor samenwerking met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen uit andere schakels van de waardeketen, zoals:

 • de andere geledingen van de bedrijfskolom hout: bosbouw, zagerijen, houthandel,…
 • andere toeleveranciers van bv. meubelstoffen, matrastijk, leder, vulschuimen en andere kunststoffen, afwerkingsproducten, lijmen, beslag en andere onderdelen, nieuwe materialen,…
 • klantsectoren, zoals de bouw, de meubeldistributie,…
 • andere productsegmenten uit de familie van de interieurproducten;
 • dienstverleners en voorschrijvers, zoals ontwerpers, productontwikkelaars, architecten, interieurarchitecten,…

Bij deze waardeketenbenadering wordt ook rekening gehouden met de noden van de eindgebruiker.

De 2 belangrijkste waardeketens zijn:

 • De meubelwaardeketen, bestaande uit de producenten van meubelen, zitmeubelen, matrassen,… en de andere schakels binnen deze waardeketen;
 • De waardeketen hout in de bouw, bestaande uit de producenten van houten bouwproducten en de andere schakels binnen deze waardeketen.

4. Governance

Financiering

WOOD.BE wordt gefinancierd door een combinatie van volgende inkomstenbronnen:

 • Structurele inkomsten uit lidgelden;
 • Projectmatige inkomsten (subsidies);
 • Private inkomsten uit dienstverlening en andere activiteiten.

WOOD.BE streeft naar een evenwichtige verdeling tussen deze inkomstenbronnen.

Bestuur

WOOD.BE wordt aangestuurd door een Algemene Raad (= algemene vergadering) en een Vast Comité (= bestuursorgaan).

Conform de verwachtingen die gesteld worden aan een hedendaagse kennisinstelling is het Vast Comité voor minstens de helft + 1 zetel (= de voorzitter) samengesteld uit vertegenwoordigers van de doelgroepbedrijven.

De representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid zijn als belangrijke stakeholders nauw betrokken bij de werking van WOOD.BE en vertegenwoordigd in het Vast Comité en de Algemene Raad.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd en in alle onafhankelijkheid uit.

Betrokkenheid en competentie

WOOD.BE is een kennisinstelling. Het menselijk kapitaal is bijgevolg de grootste troef van het centrum. WOOD.BE beschikt daarom over gemotiveerde medewerkers die zich betrokken voelen bij de werking van het centrum. Via onderzoek, opleiding en vorming kunnen zij hun competentie verhogen.