CE-markering van brandwerende deuren en poorten gaat van start

Wat is brandwerendheid van een deur en hoe wordt deze aangeduid?

Brandwerendheid behelst het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te voldoen aan de voor de standaardproef gespecifieerde criteria van dragende functie, vlamdichtheid en/of thermische isolatie. Tot op heden sprak men steeds over een Rf classificatie. Zo betekent Rf30 dat de deur gedurende minstens 30 minuten voldoet aan de dragende eigenschappen, vlamdichtheid en thermische isolatie. Deze classificatie zal, in het kader van de CE-markering vervangen worden door een EI130 aanduiding, welke hetzelfde betekent, maar gebaseerd is op de toepassing van de Europese en niet de Belgische testmethode.

Wanneer is de CE-markering van toepassing?

Vanaf 1 november 2016 is de CE-markering volgens productnorm EN 16034 voor brandwerende deuren en poorten mogelijk. Er is een overgangsperiode van 3 jaar voorzien. Tijdens deze overgangsperiode mogen Europese en nationale systemen (bv. Benor-ATG) naast elkaar blijven bestaan. Na 3 jaar is de CE-markering definitief van toepassing en mogen CE-gemarkeerde deuren vrij verhandeld worden in Europa.

Wat verandert er bij de implementatie van de CE-markering?

In wat volgt trachten we een bondig overzicht te geven van de veranderingen ten opzichte van het huidige Benor-ATG systeem.

 1. CE-markering is van toepassing op zogenaamde deurgehelen. Dit wil zeggen dat een brandwerend deurblad alleen geen CE-merk kan dragen, maar dat het deurgeheel het CE-merk draagt. Onder deurgeheel verstaat men: deurblad, beslag, deuromlijsting en eventueel zelfsluitsysteem. Dit betekent een grote verandering ten opzichte van de huidige deurbladenmarkt. Deze verandering wordt trouwens met gemengde gevoelens onthaald, zo bleek na consultatie van enkele belangrijke spelers op de Belgische deurenmarkt. Misschien biedt de Benor-ATG een oplossing voor het op de markt brengen van afzonderlijke deurbladen? De toekomst zal dit uitwijzen.
 2. Het Benor-ATG goedkeuringsdocument wordt vervangen door meerdere documenten. Vooreerst is er een zogenaamd classificatieverslag dat al een aantal kleine extrapolatiemogelijkheden biedt ten aanzien van het geteste deurgeheel. Hierop volgend zal een extrapolatieverslag de mogelijkheid bieden om meerdere classificatieverslagen te combineren. De zelfsluitendheid wordt gegarandeerd aan de hand van een uitgevoerde cyclustest. Samengevat wordt de Benor-ATG goedkeuring vervangen door een extrapolatieverslag en één of meerdere testverslagen.
 3. De CE-markering wordt aangetoond aan de hand van een certificaat, afgeleverd door een genotificeerde instelling. Dit certificaat garandeert de blijvende conformiteit van het productiesysteem en het welslagen van de nodige labotesten. Daarnaast worden de eigenschappen waar de deur of poort aan voldoet neergeschreven in een prestatieverklaring (declaration of performance of kortweg DOP).
 4. De testen en klasseringsmogelijkheden die leiden naar de CE-markering en certificatie met opvolging zijn de volgende:
  1. brandweerstand volgens EN 1634-1.
  2. klasseren volgens EN 13501-1, waarbij Rf-klasseringen vervangen zijn door EI klasseringen, waarbij E staat voor vlamdichtheid en I voor thermische isolatie. Binnen deze klassering heeft de letter I twee mogelijkheden, nl. I1 of I2, waarbij de Belgische wetgever steeds I1 zal voorschrijven.
  3. duurzaamheid van de zelfsluitendheid volgens EN 1191 voor deuren of volgens EN12605 voor poorten, waarbij volgens EN 14600 een klassering gegeven wordt gaande van C0 (zelfsluitendheid zonder testcycli) tot C5 (zelfsluitendheid gedurende minstens 200.000 cycli).

Hoe ziet de nieuwe classificatie voor brandwerende deuren en poorten er uit?

Voorbeeld: EI160-C5

Dit betekent: 

 • EI160: brandweerstand 60 minuten;
 • C5: duurzaamheid zelfsluitendheid 200.000 cycli

Wat verandert er voor de schrijnwerker/plaatser?

De CE-markering legt in hoofdzaak regels op aan de fabrikanten van brandwerende deuren, zoals een verplicht intern controlesysteem en het uitvoeren van de nodige testen. Maar ook de impact voor de schrijnwerker/plaatser is niet te onderschatten.

Gedurende de overgangsperiode van 3 jaar zullen Benor-ATG en CE-markering naast elkaar blijven bestaan. Er verandert weinig, tenzij het feit dat CE gemarkeerde deuren als een deurgeheel aan de plaatser zullen worden aangeboden.

De CE-markering verplicht evenwel niet dat alle brandwerende deuren als een deurgeheel moeten worden aangeboden. Het afzonderlijk op de markt brengen van deurbladen blijft mogelijk, weliswaar zonder CE-markering. Hier zal het systeem van Benor-ATG voorlopig blijven bestaan om aan te duiden dat het samengevoegde deurgeheel wel degelijk voldoet aan de eisen.

De plaatsing van brandwerende deuren maakt geen deel uit van de CE-markering. Hier zal het vrijwillig systeem van gecertificeerde plaatser blijven bestaan. Dit systeem moet vooral de bouwheer en de brandweer vertrouwen geven in de vakkundige plaatsing van het deurgeheel

Voor meer info: WOOD.BE, Raymond Van Pestel, raymond@wood.be