Verkoopsvoorwaarden

Art. I – TOEPASSELIJKHEID

Alle prestaties van WOOD.BE geschieden onder de hierna volgende algemene voorwaarden die behoudens schriftelijke afwijking, uitdrukkelijk aanvaard door WOOD.BE, voorrang hebben op elke andere contractuele bepaling, hierin begrepen de algemene aankoopvoorwaarden van de klant. De klant verklaart zich hiermede uitdrukkelijk akkoord.

Art. II – OFFERTES EN PRIJZEN

Het contract wordt slechts van kracht na schriftelijke bevestiging door WOOD.BE, en na betaling van het overeengekomen voorschot of vanaf het ogenblik dat met de uitvoering van het contract wordt gestart. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de prijzen indicatief meegedeeld. WOOD.BE behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen, in functie van de evolutie van zijn kostprijs.

Art. III – BETALING VAN DE FACTUREN

Een voorschot van minstens 30 % van de definitieve factuur kan worden gevraagd. De betaling van de facturen of het saldo moet geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in de deviezen vermeld op de factuur, ten maatschappelijke zetel van WOOD.BE. Een factuur die niet integraal werd betaald binnen deze termijn, zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 100 euro. Het aldus opgetrokken bedrag zal van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, als basis dienen voor de aanrekening van intresten aan de gerechtelijke intrestvoet.

Art. IV – KLACHTEN

Klachten die betrekking hebben op facturen zijn slechts ontvankelijk indien zij WOOD.BE per aangetekend schrijven bereiken binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betalen.

Art. V – ONTBINDING VAN HET CONTRACT DOOR WOOD.BE

In geval van niet-betaling door de klant of indien deze laatste zijn verplichtingen niet nakomt zal WOOD.BE kunnen overgaan tot de ontbinding van het contract, mits een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, acht dagen na een ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van WOOD.BE om de terugbetaling te eisen van gedane kosten en geleden schade. Bovendien worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar.

Art. VI – ONTBINDING VAN HET CONTRACT DOOR DE KLANT

De ontbinding van een contract door de klant dient steeds schriftelijk te gebeuren. Een dergelijke contractverbreking zal slechts geldig zijn mits deze ook schriftelijk door WOOD.BE werd aanvaard. In geval de klant het contract verbreekt, dient hij boven de betaling van de door WOOD.BE reeds geleverde prestaties, een forfaitaire vergoeding te betalen, die overeenkomt met 25% van het nog resterende saldo van het contract.

Art. VII – ONTBINDING IN GEMEENSCHAPPELIJK AKKOORD

Wanneer blijkt dat de voortzetting van de proeven geen enkel positief resultaat voor de klant kan meebrengen, kan in gemeenschappelijk akkoord het contract worden ontbonden. In dit geval betaalt de klant slechts de reeds geleverde prestaties door WOOD.BE.

Art. VIII – AANSPRAKELIJKHEID

In het geval dat een fout wordt begaan door WOOD.BE, zelfs een kennelijk zware fout, bij de uitvoering van haar activiteiten (zoals o.a. adviesverlening, certificatie van producten,….), waardoor schade zou zijn berokkend aan de rechtstreekse medecontractant dan wel aan een derde, wordt het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WOOD.BE. Op verzoek van de medecontractant zal het bedrag van deze verzekeringsdekking door WOOD.BE worden medegedeeld, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

Geleverde stalen worden door de klant afgehaald na verwittiging door WOOD.BE. Bij niet afhaling door de klant binnen de tien werkdagen, worden ze op zijn kosten verwijderd. Mogelijke risico’s verbonden met de geleverde stalen moeten door de klant schriftelijk gemeld worden.

Art. IX – UITVOERINGSMODALITEITEN EN OVERMACHT

WOOD.BE zal elke opdracht met de meeste zorg en volgens de van toepassing zijnde regels uitvoeren, met respect voor vertrouwelijkheid en rekening houdend met de stand van de wetenschap en kennis. Dit houdt evenwel geen resultaatverbintenis in. WOOD.BE zal alle inspanningen doen om de afgesproken termijn van uitvoering te respecteren. Een eventuele vertraging vanwege WOOD.BE kan geen aanleiding geven tot het betalen van een vergoeding en kan evenmin leiden tot de ontbinding van het contract. In geval van overmacht worden de verplichtingen van WOOD.BE van rechtswege opgeschort en wordt WOOD.BE vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid of schadevergoeding die hieruit kan voortvloeien. Met overmacht worden gelijkgesteld alle feiten die de uitvoering door WOOD.BE binnen de afgesproken termijn verhinderen, zoals machinebreuk, staking, lock-out, werkloosheid, gebrek aan grondstoffen, panne, brand enzovoort.

Art. X – TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSBEVOEGDHEID

Elke betwisting met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een contract dat WOOD.BE bindt aan een klant, zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WOOD.BE zijn hiervoor bevoegd.